Vedtægter KHIF Bøffen

§1 – Navn

Foreningens navn er KHIF Bøffen, hjemsted Lejre kommune.

§2 – Formål

Foreningens formål er at samle medlemmer til idrætslige aktiviteter omkring styrke- og motionstræning.

§3 – Optagelse

I foreningen optages enhver som er fyldt 15 år og som vil indordne sig foreningens vedtægter.

§4 – Tilslutning til andre organisationer

Foreningen tilslutter sig de organisationer, som bestyrelsen finder nødvendigt.

§5 – Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i november måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før).
  5. Valg af bestyrelse – 3 i lige år og 2 i ulige år.
  6. Valg af suppleant – 1 i lige år og 1 i ulige år.
  7. Eventuelt.

Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
Alle valg gælder for to år.

Alle beslutninger træffes ved simpel afstemning. Lovændringer kræver dog 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmers ja-stemmer.

Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning. Hvis der til et personvalg ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, kan afstemning dog undlades, såfremt der i generalforsamlingen er enighed om det.

Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel ved avertering i en lokal ugeavis.

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller 15 stemmeberettigede medlemmer kræver dette, såfremt de indsender motiveret dagsordensforslag.

§6 – Hæftelse og tegning

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren hver for sig.

Til enkeltstående dispositioner over 15.000 kr. tegnes foreningen dog af kasserer og formand i forening.

§7 – Bestyrelsesmøder

Alle møder indkaldes og ledes af formanden.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang årligt.

Ved afstemninger er afdelingsformandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

§8 – Stemmeret – Valgbarhed

Stemmeret til generalforsamlingen har alle foreningens fremmødte aktive og støttemedlemmer over 15 år.

Stemmeret til afdelingsgeneralforsamlingen har alle afdelingens fremmødte medlemmer.

§ 9 – Kontingent

Alle, der er tilmeldt og har betalt kontingent i en afdeling, er aktive medlemmer af foreningen.

Ved kontingentrestance udover 2 måneder betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen og fortaber alle sine medlemsrettigheder i foreningen.

§10 – Karantæne

Bestyrelsen kan idømme medlemmer karantæne, hvis dette skønnes nødvendigt

§11 – Protokol

Over bestyrelsesmøderne føres protokol, som underskrevet af mødets deltagere danner fuldgyldigt bevis for alle vedtagelser på møderne.

§ 12 – Opløsning

En eventuel opløsning af foreningen fordrer 4/5 dele af de afgivne gyldige stemmer på hinanden to følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Den opløsende generalforsamling tager stilling til, hvad der skal ske med foreningens aktiver.